تقویم و مناسبت ها
ساعت
يك

آيا ميدانيد شهرداري در كجا تاسيس ميشود ؟ 

 

بر اساس ماده يك قانون شهرداريها : شهرداري در مكاني تاسيس ميگردد كه بيشتر از پنج هزار نفر جمعيت داشته و حائز شرايط مندرج در قانون باشد.

دفتر امور شهري، روستايي و شوراها
مردم و شهر

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد