تقویم و مناسبت ها
ساعت
شرح وظایف

اهداف و وظايف اداره كل امور شهري و شوراها   

-     مطالعه و بررسي وضع شهرهاي استان ازنظر تاسيسات و تسهيلات رفاهي به منظور شناخت و تعيين نيازهاي مال وخدماتي شهرهاي استان

-        همكاري با واحد برنامه ريزي عمراني وزارت كشور در زمينه تهيه و تنظيم معيارها و ضوابط لازم براي تعييي اولويت هاي طرح هاي عمراني در شهرها

-        بررسي طرح هاي عمراني شهرداري ها براي استفاده از اعتبارات وزارت كشور و همچنين طرح هائي كه از محل اعتبارات عمراني كشور انجام مي گيرد با همكاري دفتر فني.

-        مطالعه بررسي در مورد منابع درآمد شهرداريها به منظور ارائه خط مشي {و} اتخاذ روشهائي در جهت ارتقاء سطح درآمد شهرداري ها و خودكفائي آنها .

-        نظارت بر برنامه هاي عمراني و گزارشگيري مستمر از پيشرفت برنامه هاي عمراني شهرها و عند اللزوم اعلام عدم پيشرفت آنها به سازمانهاي اجرايي مربوطه بمنظور رفع موانع با همكاري دفتر فني.

-        بازرسي از اقدامات عمراني در سطح شهرها و تهيه گزارش هاي ماهانه جهت مراجع ذيربط.

-        تعيين اولويت شهرها از نظر مبارزه با خطرات ناشي از سيل براي تخصيص اعتبارات لازم.

-        بررسي و اظهار نظر در مورد مصوبات شوراي شهر و پيشنهادات شهرداريها در مورد برنامه هاي عمراني از نظر مالي و اعتباري.

-        صدور دستور العمل هاي لازم به شهرداري ها به منظور ايجاد هماهنگي در تهيه طرح هاي عمراني از {نظر} مالي و اعتباري

-        جمع آوري و تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز در زمينه شوراهاي اسلامي استان و بررسي اقدامات و عملكرد آنها و بررسي گزارش هاي ارسالي شهرستان ها.

-        انجام برنامه ريزي هاي سالم بمنظور ارتقاء روز افزون و بالندگي شوراهاي اسلامي شهر و  روستا

-        تهيه و تنظيم پيشنهاد برنامه هاي آموزشي و آشنا سازي اعضاء شوراها با وظايف و مسئوليت هاي قانوني خود و ساير مسائل مورد نياز در جهت اجراي هرچه مطلوب تر وظايف و امور نظارتي مربوطه و ارائه آن به واحد مربوطه جهت اجرا.

-        بررسي و تنظيم پيشنهاد برنامه آموزشي براي كاركنان استانداري و فرمانداري ها و بخشداريها در زمينه آشنا سازي آنان با قوانين و آئين نامه ها، دستورالعمل هاي مربوط به شوراهاي اسلامي و ارائه آن به واحد مربوطه جهت اجرا.

-        برنامه ريزي و پيگيري در جهت برپايي همايش هاي استاني و شهرستاني با حضور اعضاء شوراهاي اسلامي شهر و روستا بمنظور تبيين سياست ها و خط مشي هاي عمومي دولت در استان و تشويق و ترغيب آنان جهت اجراي آن در حوزه نظاتي خود.

-        بررسي شكايات هاي واصله از شوراهاي اسلامي و رسيدگي لازم مطابق قوانين و مقررات.

-        بررسي نيازهاي مالي شهرداري ها و انجام امور مربوط به حسابرسي آنها.

-        نظارت بر انجام امور پرسنلي و استخدام شهرداريها.

دفتر امور شهري، روستايي و شوراها
مردم و شهر

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد